Barnekonvensjonen i praksis

Velkommen til Sjumilssteget – et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge. Denne nettsiden er p.t. under utvikling - inntil videre vil du som leser, ved å klikke på pictogrammene over, komme inn på Sjumilssteget for Troms fylke. Hvis du ønsker å se aktiviteter i andre fylker, må du først velge fylke - øverst i høyre hjørne. Velger du Finnmark eller Østfold, som begge har besluttet å bruke denne nettsiden, vil du ved å klikke deg videre i bildet som da kommer opp - komme til nyheter og artikler som publiseres for disse fylkene. Forøvrig legges det fortløpende ut nettlenker til de lokale satsinger i andre fylker. Sjumilssteget handler om å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen og gjøre kommunene i stand til å bruke disse når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge.Denne nettsiden presenterer sjumilsstegmodellen, og har som formål å bidra til å spre kunnskap om FNs barnekonvensjon til ansatte i offentlig og privat sektor som jobber med barn og unge. Fra 01.07.2012 til 01.07.2014 skal Sjumilssteget spres til alle fylkesmannsembeter i Norge, med det mål at barnekonvensjonen som en overordnet legalitet, kan implementeres i daglig praksis i alle landets kommuner.

Nasjonal implementering av barnekonvensjonen

Med midler fra Barne- og likestillingsdepartementet og fra Arbeids- og…
Les mer

Hvordan står det til med barnekonvensjonen i Norge?

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ga oppgaven om å besvare dette til en…
Les mer

Nasjonalt oppdrag med barnekonvensjonen i 2015

Etter en periode (2012-2014) med nasjonal spredning av Sjumilssteget i…
Les mer

Oppstart av kommunekartlegging i Møre og Romsdal

Fylkesmannen og Fylkesrådmannen i Møre og Romsdal har sendt en orientering til alle…
Les mer

Barnekonvensjonssatsingen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå startet sitt konvensjonsprosjekt "Samarbeid og…
Les mer

Vellykket Sjumilsstegskonferanse i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder arrangerte sin Sjumilsstegskonferanse i Buen Kulturhus i Mandal…
Les mer

Sjumilssteget til Pechenga kommune i Russland

Fylkesmann i Finnmark Gunnar Kjønnøy (bildet) har ikke bare igangsatt Sjumilssteget i…
Les mer

Barnekonvensjonen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud har stått i spissen for et felles initiativ for å styrke…
Les mer

Nasjonal oppvekstkonferanse 6.-7.10

Den nasjonale oppvekstkonferansen er nå avviklet. 400 deltakere var tilstede og hele…
Les mer

FNs barnekonvensjon i fokus i Vestfold

Handlingsprogrammet "God Oppvekst" i Vestfold arrangerer til erfaringskonferansen 2014…
Les mer

Oppvekstkonferanser i Nord-Norge

I løpet av september og oktober arrangeres 3 store konferanser i hhv. Finnmark (Alta) 17.…
Les mer

BARNEKONVENSJONEN FYLLER 25 ÅR

Sjumilssteget oppfordrer alle til å ta del i planlegging av arrangement rundt i Norge - i…
Les mer

Sjumilsstegskoordinatorene i Østfold er i gang!

Fylkesmannen i Østfold arrangerte samling i Son for kommunekoordinatorene for…
Les mer

BARNA INN I GRUNNLOVEN

Stortinget vedtok 13. mai 2014 endringer i grunnloven på basis av et forslag fra et…
Les mer

Kick-off for Sjumilssteget i Østfold

Fylkesmannen i Østfold inviterer nå fylkets kommuner til å arbeide med utgangspunkt i…
Les mer

ON’ konvenšuvda máná vuoigatvuođaid birra

Her kan du lese den nordsamiske oversettelsen av FNs barnekonvensjon i fulltekst:…
Les mer

GIELDDAANALYSA 2013

Sjumilsstegets kontrollspørsmål (Dárkkistangažaldagat) er nå oversatt til…
Les mer

Ny rapport fra Troms fylke etter kommuneanalyser i 2012

Kommunene i Troms gjennomførte i 2012 sin andre analyserunde av tilbudene til barn og…
Les mer

Sammendrag av kartlegginga fra kommunene i Troms 2012

Kommunene i Troms har nå - som landets første kommuner, utført sin andre kommuneanalyse…
Les mer

Kartlegginga frå kommunane i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har no publisert eit samandrag av kartlegginga frå…
Les mer

Tromskommunenes analyser for 2012

Kommunene i Troms har i 2012 arbeidet med å gjøre nye analyser av sitt tilbud til barn og…
Les mer

Selvhjelpspakken for nedlasting

Fylkesmannen har nå laget ferdig teksten til Selvhjelpspakken. Dokumentet vil bli…
Les mer

Kommuneanalysen 2012

Fylkesmannen i Troms sende 2. mars ut et brev der kommunene blir invitert til å…
Les mer

Status for barns rettigheter

Barneombudet har lagt ut sin rapport om status for barns rettigheter i Norge ved…
Les mer

FNs barnekonvensjon 20 år

I 2009 fylte FNs barnekonvensjon 20 år, og Fylkesmannen i Troms ønsket å bruke denne…
Les mer

Kommunenes egenanalyse

Kommunene i Troms gjorde i 2009 en egenanalyse av etterlevelsen av utvalgte områder i FNs…
Les mer

Dokumenter for Sjumilssteget

Under Rapporter og dokumenter kan du laste ned materiell i forbindelse med Sjumilssteget. 
Les mer