Vil Norge signere protokollen om individklagerett?

Utenriksdepartementet (UD) sendte 19.juni 2013 ut en høringssak om Norge skal slutte seg en ny tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon. Protokollen handler om innføring av en individklageordning der barn eller vergen kan klage til FNs barnekomite på rettighetsbrudd. Den nye protokollen er den tredje i rekken av tilleggsprotokoller til barnekonvensjonen. Protokollen ble åpnet for undertegning 28.februar 2012 etter at barnekomiteen hadde utarbeidet prosedyrer for behandling av klagesakene.

Advokat Frode Elgesem fikk i mars 2013 som oppdrag å utrede fordeler og ulemper ved eventuell norsk tilslutning til den nye protokollen. Det er denne utredningen som er grunnlaget for høringen, der høringsfristen er 15.september 2013.

Sjumilssteget legger her ut UDs høringsbrev, samt utredningen fra advokat Elgesem.

OPPDATERING:

Regjeringen har i Meld St. 39 (2015/2016) tilrådt at Norge ikke slutter seg til bl.a. individklageordningen etter barnekonvensjonen. Begrunnelsen for dette er at man mener Norge tilbyr barna god oppvekst og at nasjonale ordninger er i stand til å sikre barnas rettigheter. Å åpne for en individklageordning vil iflg. regjeringen innskrenke Norges handlingsfrihet og det vil oppstå usikkerhet om vår skjønnsmargin i barnerettsspørsmål. Regjeringen viser til at konvensjonen er godt integrert - bl.a. med henvisning til Sjumilsstegsprogrammet. Videre argumenteres det med at konvensjonen er inkorporert i norsk lovgivning og til at den nye grunnlovsbestemmelsen om barnets rettigheter ytterligere forsterker vår innsats for barnas menneskerettigheter.. I meldingen er det også gjort til et poeng at det ikke er vunnet erfaringer med den nye klageordningen  og at det kan herske tvil om hvordan barnekomiteen vil behandle evt. klager. Det vises her til usikkerhet om komiteens behandling av saker der prinsippet om barnets beste opp skal veies opp mot innvandringsregulerende hensyn og til hvilken tolkning som kan legges til grunn i tolkningen av  en "høyest oppnåelig helsestandard"  Det vil, iflg. regjeringen, være uheldig om barnekomiteen skal kunne legge ensidige føringer i spørsmål om barnets rettigheter.  Konklusjonen er at Norge ikke ratifiserer individklageordningen.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Frode Elgesems vurdering.pdf)Utredningen fra advokat Elgesem2401 kB
Last ned denne filen (Følgebrev tikl høringsaak om tillegsprotokoll til BK.pdf)UDs følgebrev til høringssaken87 kB