FNs barnekonvensjon

Sjumilssteget er en modell som skal sikre bedre etterlevelse av FNs barnekonvensjon i kommunene. Modellen tar utgangspunkt i de råd og veiledningsoppgavene som ligger til fylkesmannsembetene, og inviterer kommunene til å gjennomføre en egenanalyse av kommunenes samlede tjenester til barn og unge.

Analysen skal utføres av en tverretatlig gruppe og er en systematisk gjennomgang av kommunens tjenester sett i lys av barnekonvensjonen. Resultatene av analysen skal kommunene bruke til å iverksette tiltak som sikrer bedre etterlevelse av FNs barnekonvensjon. På denne måten er barnekonvensjonen et instrument som kan benyttes i kommunal planlegging for barn generelt, men også for barn som har særlige behov.

Sjumilssteget setter barnekonvensjonen på dagsordenen i hele det kommunale apparatet - fra administrativ og politisk ledelse til de kommunalt ansatte. Sjumilssteget retter seg også mot lokale lag og foreninger, og til de unge som vokser opp i kommunen.

Det tverrfaglige møtet

Barnas problemer er ikke inndelt i fagområder, forvaltningsnivå eller i kontorer. Utfordringen er derfor å se hele barnet og i tillegg å flytte kompetansen til barnet i stedet for barnet til kompetansen. Sjumilssteget tilbyr en modell for samarbeid mellom kommunale tjenester som skal sørge for særlige tilbud til barn og deres foresatte. Eksempler på relevante tjenester er helsestasjon, barnehage, skole og barnevern.

"Det tverrfaglige møtet" er et system som skal sikre regelmessige møtearenaer hvor bekymringer fra foreldre eller fagfolk kan diskuteres på tvers av de kommunale faggruppene - og med barnets foreldre/foresatte og evt. barnet selv tilstede. Når foresatte og barn er med på å definere sitt problem, er de også med på å ta sin del av ansvaret for løsning av dette.

Barn og unges medvirkning

Sjumilssteget har et særlig fokus på at barn og unges stemme skal høres når framtidas lokalsamfunn skal formes. Dette forplikter fylkesmannsembetene til å sette barn og unge på dagsordenen, og til å invitere barn og unge med på sentrale arenaer hvor ledere og ansatte i kommunene møter. Sjumilssteget legger opp til et samarbeid med for eksempel Ungdommens fylkesråd, kommunale ungdomsråd, barnas kommunestyrer og ungdommens kulturmønstring (UKM).

Frivillige organisasjoner

Sjumilssteget inviterer til økt samarbeid mellom kommunene og de frivillige lag og foreninger i lokalmiljøet. Gjennom et forpliktende samarbeid kan frivillig sektor i større grad bidra med forebyggende tjenester til barn og unge i kommunene.

Tverretatlig kvalitets- og internkontrollsystem for tjenestene til barn og unge

Sjumilssteget er et system som kan benyttes til å evaluere, kvalitetssikre og iverksette tverrfaglige tiltak for barn og unge i kommunene. Slik kan Sjumilssteget fungere som et "internkontrollsystem"for helhetlige tjenester til barn og unge - basert på artiklene i FNs barnekonvensjon.

La oss sammen ta et Sjumilssteg for barn og unge i Norge!

 
Illustrerer barnet før og etter barnekonvensjonen. Tegnet av Nils Aadnesen.