Endringer i barnevernloven

Stortinget vedtok i 2013 en rekke endringer i lov om barneverntjenester. Disse endringene vil tre i kraft på ulike tidspunkter i året som kommer. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har nå satt opp en oversuikt over nårtid de ulike endringene trer i kraft. Du kan finne disse på departementets hjemmeside http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2013/ikrafttredelse-av-endringer-i-barnevernl.html?id=748033