Statsråd Solveig Horne besøker Sjumilssteget i Troms

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, statssekretær, politisk rådgiver og administrativ ledelse i BLD, samt regiondirektøren for Bufetat region Nord besøkte i dag Fylkesmannen i Troms. Temaet for besøket var Sjumilssteget. Det ble her gitt informasjon om erfaringene fra Troms, om situasjonen rundt i landets fylker og om behovet for å forlenge perioden med nasjonal spredning av Sjumilssteget ut over 01.07.2014 som opprinnelig var satt som sluttdato for arbeidet med implementering av programmet i andre fylkesmannsembeter. Ministeren ga uttrykk for at ønsket skal vurderes av departementet i tida som kommer. Fylkesmannen ga uttrykk for at også Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet sentralt bør kobles på Sjumilssteget ut fra ansvaret skolene har for barna i hele utdanningsløpet. Regiondirektør Bergstrøm opplyste under møtet at det også er interesse for Sjumilssteget fra russisk side og at det kan være aktuelt å ta dette inn i det videre samarbeidet med russiske myndigheter.