Barnas stemme i plan- og byggesaker

Barnerepresentantene i kommunene i Troms skal ta vare på barn og unges interesser i arealplansaker. På opplæringsseminaret hos Fylkesmannen diskuterte de aktuelle utfordringer.

- Barn er en gruppe som ikke har talerett, og kan derfor lett bli nedprioritert i plansaker, sier seminarleder Lone Høgda.

Høgda er seniorrådgiver på planavdelingen hos Fylkesmannen. Torsdag 1. september holdt hun opplæringsseminar hvor barnerepresentantene lærte mer om lovverket, plansystemet og rollen sin.

Forankret i barnekonvensjonen

Høgda mener at barnerepresentantene er svært viktige fordi de er med på å sikre at barna i kommunen får en trygg framtid.  Arbeidet med å ivareta hensynet til barn og unge i arealplansaker er også forankret i arbeidet med Sjumilssteget. Målet med Sjumilssteget er å få kommunene til å ta i bruk FNs barnekonvensjonen i det daglige arbeidet.

I hver kommune skal det finnes en person som ivaretar barnas interesser i arealplanleggingen. Ordningen er en del av Norges arbeid med å oppfylle forpliktelsene i barnekonvensjonen. Representantene skal for eksempel se til at det blir lagt til rette for trygge lekeplasser i boligfelt, at skoleveien ikke er farlig eller at viktige lekeområder for barn ikke bygges over.

Les mer om barnerepresentantenes rolle og funksjon i Lone Høgdas foredrag her.

Fortetting truer lekearealer

Nærmiljøet til barn og unge er avgjørende for trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Høgda mener en av de største utfordringene i dag er fortetting spesielt i byområdene. Fortetting går ofte utover eller på bekostning av kvalitet og størrelse på leke- og grøntarealer.

- Barns hverdag blir mer og mer stillesittende, og vi vet at det er et helseproblem. Tar vi ikke hensyn til nærmiljøet og lekeplassene, så forsterker vi det problemet, sier hun.

Tidligere inn i planprosessen

En barnerepresentant har møteplikt, talerett og rett til å stille forslag ovenfor faste utvalg for plansaker. Men siden de er ansatte i kommunen, har de ikke klagerett. Dermed må de være på banen før vedtakene fattes.

- På oppstartsmøte mellom kommune og de som fremmer planforslaget, blir kravene i plansaken diskutert. Det er i oppstarten av et prosjekt at mange sentrale diskusjoner og vurderinger blir tatt. Det er derfor viktig at barnerepresentantene blir inkludert tidlig i prosessen, sier Høgda.

Dagrun Weines er barnerepresentant i Harstad kommune, og kjenner seg igjen i det Høgda sier.

- Jeg har erfart at det er i starten av prosessen at de viktige diskusjonene foregår. Uten denne informasjonen blir det vanskelig å uttale seg senere i planprosessen fordi man ikke kjenner vurderingene som ligger til grunn, forteller Weines.

- Jeg håper virkelig at oppstartsmøter tillegges større betydning i en revisjon av plan- og bygningsloven. Og at planmyndighetene i kommunen blir flinkere til å inkludere barnerepresentantene i dette møtet, avslutter Høgda.