3 Skyggerapporter til barnekomiteen

26.september ble tre skyggerapporter til FNs barnekomité presentert på et arrangement. Stream fra dette ligger både på Barneombudets nettside http://barneombudet.no/  og på Sjumilsstegets facebookside.

De tre rapportene er fra hhv. Barneombudet , Forum for barnekonvensjonen og fra Jebb-utvalget (barn og unges sivilsamfunns representanter).

Fra før har den norske regjeringen via Barne- og likestillingsdepartementet sendt Norges offisielle rapport, som også var vedlagt en barnerapport utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Skyggerapportene er oversendt barnekomiteen og skal også drøftes med komiteen i en pre-session i oktober, mens Norge ved utpekte offisielle representanter skal møte i barnekomiteen i mai 2018. Barnekomiteen kan da bygge på både den  offisielle rapporten og på innspillene som er kommet via skyggerapportene og det som kommer frem i pre-session i oktober. Her vil Norge måtte redegjøre for hvordan barnas rettigheter er ivaretatt og svare på spørsmål fra komiteen, som etter dette "avhøret" vil komme med sine kommentarer og anbefalinger til Norge. Sist dette skjedde var i 2010.