Sjumilssteget foreslår å fjerne 7-årsgrensen i norsk lov

Den nasjonale arbeidsgruppen for "Sjumilssteget - Barnekonvensjonen i praksis" har gitt en uttalelse til direktoratene som p.t. vurderer ulike sider ved det tverretatlige samarbeidet og momenter som kan fremme eller hemme slikt samarbeid i landet. Ett av temaene er om aldersgrenser i norsk lov kan være et hinder for at barn får nødvendig hjelp og støtte.

Den nasjonale arbeidsgruppen viser i sin uttalelse til at alle aldersgrenser som kan hindre barns rett til å bli hørt og si sin mening er problematisk i forhold til barnekonvensjonens artikkel 12. Denne artikkel har ingen nedre aldersgrense. I den sammenheng kan enhver nasjonalt fastsatt aldersgrense for barns fundamentale rett til å bli hørt, representere et brudd med artikkel 12 som er vår overordnede bestemmelse innen barneretten. Arbeidsgruppen er særlig opptatt av 7-årsgrensen i bl.a. barneloven, barneverntjenesteloven og adopsjonsloven - en grense som, etter arbeidsgruppens oppfatning - i praksis fungerer slik at barn under 7 år i stor grad ikke høres. Dette kan skyldes både "modenhetsvurderinger" som gjøres, kunnskap om barnekonvensjonen, samt manglende kompetanse i å snakke med små barn.

Ut fra dette foreslår den nasjonale arbeidsgruppen at 7 årsgrensen fjernes og erstattes av en henvisning til barnekonvensjonens artikkel 12. Arbeidsgruppens uttalelse kan du finne som vedlegg til denne nyheten. 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (NOTAT TIL DIREKTORATENES REGELVERKSGRUPPE.docx)Arbeidsgruppens notat til direktoratenes regelverksgruppe56 kB