Plakat - barnekonvensjonen på nordsamisk

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en plakat med kortversjon av barnekonvensjonen på nordsamisk.

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Barnets%20rettigheter/FNs_konvensjon_om_barns_rettigheter_samisk.pdf