Møte med kommunekoordinatorene

Kommunene har oppnevnt egne koordinatorer for Sjumilssteget. Disse er invitert til møte på Fylkesbygget i Tromsø 27.04.11. 

Et av punktene som skal tas opp er utvikling av selvhjelpspakker for fylkesmenn og kommuner. Fylkesmannen foreslår å sette ned en arbeidsgruppe av fylkesmanns- og kommuneansatte for å utarbeide et metodisk opplegg som kan sikre at barnekonvensjonen blir forstått og implementert i kommunene. Dersom vi lykkes med dette arbeidet, vil vi i løpet av 2011 kunne ha utarbeidet et utkast til en selvhjelpspakke, eller bruksanvisning på hvordan en kommune kan gjøre analyser av og kvalitetsforbedringer i det tverrfaglige og tverretatlige arbeidet for barn og unge.

Dagsorden for koordinatormøtet 27.04.11 er vedlagt denne artikkelen.