Fokusgruppeintervju i kommunen

Fylkesmannen i Østfold har benyttet Sjumilsstegets verktøy for gjennomføring av kommunekartlegging av tverretatlig samarbeid knyttet til sentrale barnerettigheter i 2014. Dette ledet til en analyse som viste styrker og svakheter i kommunene på dette feltet.

Fylkesmannen har i 2017besluttet at sentrale funn fra kommuneanalysen skal tas videre i form av et strukturert fokusgruppeintervju med sentrale aktører i kommunen. Emnene i intervjuene er hentet fra tidligere funn og en tenker at den nye metodikken vil gi mulighet for å komme dypere ned i kvalitative problemstillinger i kommunene.

Opplegget ble presentert for kommunenes Sjumilsstegskoordinatorer i mars 2017. Presentasjonen som ble benyttet fra Fylkesmannens side, er vedlagt i pdf-format.

 

 

 

 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Fokusgruppeintervju i Østfold.pdf)Fokusgruppeintervju i Østfold.pdf907 kB