Fylkesmennene skal legge barnekonvensjonen til grunn

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sendte 10.02.11 ut årets tildelingsbrev til fylkesmannsembetene. Det årlige tildelingsbrevet skisserer embetenes oppgaver for det aktuelle året. I brevet for 2011 er det gjort klart at embetene skal ha fokus på barns oppvekst- og levekår og motivere kommunene til samarbeid mellom tjenestene og frivillige organisasjoner. Fylkesmennene skal herunder følge med i kommunenes implementering av FNs barnekonvensjon.

I Tildelingsbrevets pkt. 2.3. står det mellom annet følgende:

Oppvekst og levekår for barn og unge har stor betydning for deres fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Fylkesmennene skal gi råd til og motivere kommunene til samarbeid mellom tjenester og ulike institusjoner som arbeider med barn og unge og deres familier. Dette gjelder blant annet helsestasjoner, barnehager, skoler, barnevern og ulike frivillige organisasjoner.

Som nasjonale myndigheters representant og tilsynsmyndighet på fylkesnivå har Fylkesmannen gode forutsetninger for å følge med i kommunenes implementering av FNs barnekonvensjon. Fylkesmannen har en samordnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunene og oppfordres til å samle og systematisere informasjon om kommunenes oppfølging av barnekonvensjonen. Fylkesmannen i Troms har utviklet en metode, Sjumilssteget, for å engasjere kommunene til innsats for barns rettigheter. Fylkesmennene står imidlertid fritt til å velge tilnærmingsmåte i dette arbeidet.

Via Fylkesmannens hjemmesider kan du blant annet finne FADs tildelingsbrev for 2011.