Søknad om midler til Sjumilssteget for 2011

Fylkesmannen sendte 08.02.11 en søknad om midler til finansiering av Sjumilsstegstiltak for 2011. Søknaden retter seg mot 4 ulike departementer og i tillegg søkes det om midler fra Landbruksdepartementet ved Bygdeutviklingsfondet for Troms.

Etter at søknaden ble sendt, har Fylkesmannen mottatt FADs tildelingsbrev av 10.02.11 der det blant annet heter:

2.3. Oppvekst og levekår for barn og unge har stor betydning for deres fysiske, psykiske og sosiale utvikling. Fylkesmennene skal gi råd til og motivere kommunene til samarbeid mellom tjenester og ulike institusjoner som samarbeider med barn og unge og deres familier. Dette gjelder bl.a. helsestasjoner, barnehager, skoler, barnevern og ulike frivillige organisasjoner.

Som nasjonale myndigheters representant og tilsynsmyndighet på fylkesnivå har Fylkesmannen gode forutsetninger for å følge med i kommunenes implementering av FNs barnekonvensjon. Fylkesmannen hare en samordnings- og veiledningsfunksjon overfor kommunene, og oppfordres til å samle og systematisere informasjon om kommunenes oppfølging av barnekonvensjonen. Fylkesmannen i Troms har utviklet en metode, Sjumilssteget, for å engasjere kommunene til innsats for barns rettigheter. Fylkesmennene står imidlertid fritt til å velge tilnæringsmåte i dette arbeidet.

Av Fylkesmannen i Troms sin søknad for 2011, fremgår at det søkes om midler til:

  1. Videre spredning av Sjumilssteget til andre fylkesmenn/direktorater eller kommuner,
  2. Til utvikling av en "selvhjelpspakke" som metodisk beskriver hvordan man kan implementere barnekonvensjonen i lokal virksomhet
  3. Til samordning av informasjon om sentrale veiledere/rundskriv som retter seg mot barn og unge fra departement og direktorater.
  4. Til å utvikle arbeidet slik at Sjumilssteget kan brukes som landspilot for tverrfaglig samarbeid med utgangspunkt i barnekonvensjonen.

Nedenfor kan du laste ned og lese Fylkesmannens søknad for 2011.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Søknad Dep 2011 Sjumilssteget.DOC)Søknad Dep 2011 Sjumilssteget226 kB