Sjumilssteget – nasjonal satsing 2010

Fylkesmannen i Troms fremmet 16.03.10 en søknad til BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) om økonomisk støtte til videreutvikling av Sjumilssteget og til å spre dette til andre fylkesmannsembeter, i 2010 begrenset til et mindre antall embeter som hadde signalisert interesse av å høre nærmere om dette arbeidet.

BLD ga etter dette kr. 300.000,- til spredning av Sjumilssteget til andre fykesmannsembeter basert på erfaringene fra Troms.

For satsingen i eget fylke, følger Fylkesmannen Sjumilsstegets Prosjektplan fase II. Av planen for spredning til andre fylkesmenn i 2010, er det lagt opp til møter med embetene i Nord-Trøndelag og Nordland, samt for undervisning om Sjumilssteget som metode ved kommunekurs arrangert av embetene i Sør-Trøndelag og Sogn- og Fjordane. Det ble også lagt opp til presentasjon av metodikken for Helsedirektoratets landssamling for rus- og psykiatrirådgivere i Stavanger. Det fremgår videre at det også skal etableres en egen hjemmeside for Sjumilssteget  som vil kunne benyttes av andre fylkesmenn som tar metodikken i bruk. Målet på sikt er at Fylkesmannen i Troms kan utvikle maler eller selvhjelpspakker med tanke på spredning i større format i 2011.

Fylkesmannen har i 2010 hatt to møter med hhv. statsråd Audun Lysbakken og statssekretær Henriette Westrin i BLD og i tillegg to møter med Barneombudet. Statsråd Lysbakken har også orientert om Sjumilssteget i fylkesmannsmøtet i oktober 2010.

Fylkesmannen i Troms vil utarbeide en ny plan for aktiviteter knyttet til nasjonal spredning av Sjumilssteget i 2011.