Nettverkssamling i Bodø 22.-23.03.13

22.og 23.januar ble det arrangert en nettverkssamling for fylkesmannsembeter og kommuner som arbeider med tiltak som har sitt utgangspunkt i FNs barnekonvensjon. Her deltok 3 fylkesmannsembeter - Sogn- og Fjordane (Sjumilssteget), Nordland (Vårres unga - vårres framtid" og Troms (Sjumilssteget). Tilstede var også kommunene Mandal (Vest-Agder), Sortland (Nordland) og Lenvik (Troms). På møtet deltok i tillegg representanter fra BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet), samt fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Fra Nordland deltok også representant fra RKK (Regionalt kompetansekontor for Indre Salten) og representanter fra Universitetene i Nordland og Stavanger.

Vedlagt ligger et kort referat fra dette møtet, samt powerpointpresentasjoner som ble benyttet disse to dagene.