Videre satsing på det kommunale barnevernet i 2013

I statsbudsjettet for 2013 er det vedtatt å bruke ytterligere 205 mill kroner til videre styrking av det kommunale barnevernet. Dette gir rom for ytterligere 271 nye stillinger for 2013, i tillegg til 470 stillinger som er bevilget i 2011 og 2012. For 2013 er det også satt av en pott på 32 mill kroner som skal benyttes til kompetanse- og samhandlingstiltak i kommunene.

Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet www.regjeringen.no/bld

Fylkesmannen i Troms har videre lagt ut en nyhet på sin hjemmeside der det gis mer orientering om hvordan kommunene i Troms skal forholde seg i forbindelse med søknad om midler for 2013 http://www.fylkesmannen.no/Troms/Nyheter/Styrking-av-barneverntjenesten---tilskuddsforvaltningen-2013/

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen