Ansvaret for enslige umyndige asylsøkere

Norge opplever nå den største tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere noen sinne, de fleste via transittfylkene Finnmark og Østfold. I denne strømmen av mennesker, befinner det seg også svært mange enslige umyndige asylsøkere. For de av barna som er under 15 år, har barnevernet et særlig ansvar gjennom ordningen med egne omsorgssentre. Barna som er mellom 15 og 18 er i utgangspunktet UDIs ansvar. Bufdir gir fortløpende informasjon om utviklingen på sin hjemmeside

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har tidligere laget en egen handbok med viktig informasjon om arbeid med denne gruppen av barn.

30.oktober 2015 har tre av direktoratene, Hdir, Udir og BUfdir sendt ut et eget brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner med informasjon om det lokale ansvaret for barn og unge som oppholder seg i kommunen som asylsøker. Brevet er vedlagt denne artikkelen.