Ny statistikk om skoleresultater for barnevernbarn

Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utarbeidet en ny statistikk som kobler utdannings- og barneverndata. Resultatene bekrefter de store utfordringene barnevernbarna har, eller sagt på en annen måte - utfordringene som våre ulike etater og tjenester har med å møte disse barnas behov. Bufdirektør Mari Trommald sier at statistikken viser store og alvorlige forskjeller. I tillegg til at mindre enn 40% av barnevernbarna fullfører videregående skole på normert tid, mot 80% i den øvrige befolkningen, er 1 av 3 med barneverntiltak verken i jobb eller utdanning 6 år etter ungdomsskolen. Tilsvarende tall for annen ungdom er 1 av 10.

Innsats på tvers av sektorene, også det direkte samarbeidet mellom skole og barnevernet-  fremheves som særlig viktig. På frokostseminaret 26.1.17 ble det også vist til viktigheten av innsats i barnehagene, samt til viktigheten av at personell i barnehage og skole har en holdning og et "blikk" for å se og forstå barna situasjon og behov. Denne særlige faktoren vil være avgjørende for barnas kognitive utvikling og evne til å fullføre skoleløpet.

Du finner statistikken på Bufdirs nettside