Svikt og svik

En ny NOU 2017:12 har fått navnet "Svikt og svik" og er et resultat av en gjennomgang av saker der barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i Norge. Utvalget, som var ledet av tidl. fylkesmann Ann Kristin Olsen, har kommet til rystende konklusjoner. Ikke bare handler funnene om systemsvikt, men om et direkte svik mot barna. Utvalget har gjort mange funn som viser hvor lite offentlige instanser er i stand til å oppdage og agere på vold og overgrep mot barn. Dette gjelder i tillegg til barnevernet, også helsestasjoner, BUP og skole. Det er mangel på generell kompetanse. Et viktig funn er også at ulike instanser unnlot å snakke med barna! 

Utvalget kommer med mange forslag som kommer frem i NOU'en - av disse kan nevnes å innføre en egen autorisasjonsordning for barnevernansatte og et nytt kompetanseløft for å sikre at ansatte i ulike instanser evner å snakke med barna det gjelder. NOU'en finner du her: