Forslag om utvidede krav til politiattester

Regjeringen foreslår nå nye krav til politiattester for personer som ønsker å ta vare på barn. Siktemålet er å unngå at mindreårige kan bli utsatt for overgrep fra de som skal arbeide med barna.

Det foreslås nå at de som ønsker å arbeide med barn innen barnevernet, skal legge frem en barneomsorgsattest. Denne er mer omfattende enn dagens politiattester. dette innebærer bl.a. at personer som har anmerkninger knyttet til seksualforbrytelser mot barn eller voksne, narkotikaforbrytelser, drap og grov volds- og ranskriminalitet ikke skal kunne ha oppgaver overfor barn i barnevernet.

Forslaget skal erstatte den tidligere bestemmelsen i barnevernloven § 6-10.

Stortinget har ved behandlingen av Prop. 40 L (2010-2011) gjort endringer i barnevernloven § 6-10 i samsvar med forslaget fra departemenentet. Endringene i barnevernloven trer i kraft 1.september 2011 !

Du kan lese proposisjonen der forslaget fremgår, ved å under lenker.