Overgrep mot utviklingshemmede

Internasjonale studier viser at forekomsten av alvorlige overgrep mot utviklingshemmede er mer enn dobbelt så stort som for befolkningen for øvrig. Også i Norge er det grunn til å anta at overgrep mot denne gruppen er større enn i den øvrige befolkningen. Dette vil ventelig også gjelde for utviklingshemmede barn.

Regjeringen har derfor signalisert nye tiltak for å bekjempe og håndtere overgrep mot utviklingshemmede. Tiltakene handler om å bedre kunnskapsgrunnlaget både nasjonalt og ute i tjenestene lokalt. Det er også satt ned et utvalg som skal vurdere om det skal innføres dommeravhør av alle utviklingshemmede i straffesaker og om utviklingshemmede skal ha rett til bistandsadvokat i disse sakene.

Les mer om tiltakene på BLDs hjemmeside.