Alternativ til vold

Stiftelsen Alternativ til vold gir, som ledd i erfaringsspredning fra ulike behandlingsprosjekter ut ulikt materiale som kan benyttes av andre som arbeider med området vold mot barn.

Gjennom ATVs hjemmeside kan du finne ulike rapporter, bulletenger og veiledere som kan benyttes til kompetanseheving og som grunnlag for oppstart av terapeutisk rettet arbeid på dette området.

Sjumilssteget vil her særlig nevne:

  • Veilederen foreldrearbeid der det er vold i familien.
  • Veilederen ikke lenger alene (Gruppebehandling av barn som lever med vold i familien). Denne er utarbeidet ik samarbeid med Senter for Krisepsykologi i Bergen.
  • Informasjonsheftet Små vitner til vold.

Du finner alle via hjemmesiden som er vist til ovenfor.