Konferanse på nettet - velkommen inn!

Handlingsplanen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for 2012, innebar blant annet krav  til videreføring av årlige tverrfaglige regionale nettverkssamlinger om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.  Dette skulle sees i sammenheng med etablering av regionale kompetansenettverk. Å arrangere årlige regionale samlinger i hele vår nordlige region, er en oppgave større enn stor, både med hensyn til ressurser og kapasitet hos de ansvarlige og med tanke på kostnadene for kommunene.

I diskusjon mellom de ansvarlige etatene her nord - Bufetat region Nord, RVTS Nord, Imdi Nord og Fylkesmannen i Troms/Sjumilssteget, ble det bestemt å forsøke å utvikle et nettbasert kompetansetilbud på dette området, slik at kommuner og andre - istedet for å måtte reise lange veier til kurs, kunne arrangere lokale samlinger basert på et nettbasert kurs. Nasjonalt senter for Telemedisin ble kontaktet med det resultat at det nå ligger et nettbasert konferansetilbud åpent på nettet - til bruk for alle. . Du kan dermed delta på konferansen alene eller sammen med andre på ditt arbeidssted, enten ved at du ser konferansen og forelesningene i sin helhet, eller ved at de deles opp i flere bolker. Du eller dere bestemmer selv!!  Kan man få det bedre? Når du har sett konferansen, er det viktig at du gir tilbakemelding til arrangøren om dine opplevelser av innholdet, eventuelt med tanker om forbedringer.

Nettstedet og konferansen er finansiert av midler fra RVTS/Helsedirektoratet, Bufdir og Fylkesmannsembetene i Finnmark og Troms. Det er i møte 16.01.13 også bestemt at nettstedet skal videreutvikles, slik at det - i tillegg til konferansen og forelesningene, også på sikt kan inneholde annet viktig stoff om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Du finner nettkonferansen ved å gå til nettadressen www.helsekompetanse.no/lokaltmot Illustrasjonen som følger denne artikkelen et hentet fra nettstedets forside.

Spre gjerne denne konferansen videre til andre miljøer du mener kan ha nytte av den!