Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker

16.oktober 2012 la en arbeidsgruppe med politimester Ole Bredrup Sæverud i Troms politidistrikt som leder, frem en rapport som tar for seg behov for endringer i regelverket om dommeravhør av barn og psykisk utviklingshemmede.

Arbeidsgruppen foreslår en rekke endringer i dagens regelverk med særlig fokus på endring av dagens avhørsregler. Det foreslås bl.a. en ny forskrift om avhør av særlig sårbare personer.

Du kan lese arbeidsgruppens rapport via lenken til Justis- og beredskapsdepartementets hjemmeside http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2012/avhor-av-sarlig-sarbare-personer-i-straf.html?id=712134