Viktig endring i straffeprosessloven

15.juni 2015 vedtok Stortinget endringer i straffeprosessloven om endringer som gjelder avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner. Formålet med endringene er å styrke barns og særlige sårbare voksnes rettsikkerhet og gi disse et langt bedre vern mot vold og seksuelle overgrep.

Lovvedtaket innebærer bl.a. endring av § 239 og en ny § 239 a -f. Den viktigste endringen er at man nå skal forlate ordningen med dommeravhør ved å innføre "tilrettelagt avhør". Det tilrettelagte avhøret skal nå foretas av en politietterforsker under ledelse av en påtalejurist med utvidet påtalekompetanse.  Hovedregelen i § 239 b fastslår at første tilrettelagte avhør skal tas uten at mistenkte blir varslet. Hvis "siktede" er varslet, skal dens forsvarer delta under avhøret. Bistandsadvokat skal alltid delta. I tillegg kan representant for Barnehuset, barneverntjenesten, ytterligere representanter for påtalemyndighet eller politi delta, evt. også vitnets verge. Tilrettelagte avhør skal etter § 239 e gjennomføres snarest mulig og innen en uke  når utgangspunktet er saker etter § 239 første ledd (vitner under 16 år). For fornærmede er fristen to uker. Fristene kan forlenges hvis dette ikke er en uforholdsmessig belastning for barn under 16 år, som vil være hovedgruppen knyttet til denne lovendringen.

Lovendringen kommer i kjølvannet av det faktum at særlig barn har vært utsatt for lang ventetid før dommeravhør har vært foretatt,  med den belastninger dette har vært for den saken gjelder. Lang ventetid kan også øke sjansen for nye overgrep, samtidig som lang ventetid kan føre til at bevisverdien av avhøret svekkes.  

Lovendringene er ikke enda trådt i kraft.

Lovforslaget og Stortingets behandling av det, kan du se gjennom denne lenken: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=61800