Barnerepresentanter i Troms

Kommunene i Troms har alle oppnevnt barnerepresentanter som har et særlig ansvar for å ivareta barn og unges interesser i kommunale plansaker. Fylkesmannen utarbeider fortløpende en oversikt over hvem som har denne funksjonen i kommunene. Oversikten finner du som vedlegg til denne artikkelen.

Samtidig som representanten skal ivareta alle barns interesser, er det viktig at kommunen som organisasjon, evtuelt ved hjelp av barnerepresentanten også på særlig måte ivaretar barnegrupper som for eksempel på grunn av funksjonsnedsettelser, ikke kan nyttiggjøre seg arenaer der andre barn deltar. Miljøverndepartementet har utarbeidet en egen temaveileder om Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven. Også denne vil du finne som vedlegg til denne artikkelen.