Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne orienterte 29.01. om regjeringens nye handlingsplan for universell utforming. Her kan du lese nyheten om handlingsplanen på regjeringens hjemmeside

Planen inneholder 47 tiltak og representerer innsats fra 10 ulike departementer. Planen inneholder bl.a. tiltak knyttet til IKT, velferdsteknologi, bygg og anlegg, uteområder, planleggingshensyn og transport. Bufdir administrerer mange av tiltakene.