Folkehelseprofiler for kommunene

Folkehelseprofiler for norske kommuner er nå publisert på Folkehelseinstituttets nettsider. Der finner man blant annet en 4-siders beskrivelse av hver enkelt kommune i Norge. Beskrivelsen er laget ut fra de helserelaterte opplysningene som finnes i ulike nasjonale helseregistre, og som kan brytes ned på kommunenivå. På nettsidene sine har Folkehelseinstituttet også lagt ut kommentarer og bakgrunnsstoff som kan være nyttig for tolkning av folkehelseprofilene.

Dette materialet er svært nyttig for kommunene. Den nye folkehelseloven som gjelder fra 1. januar 2012 sier bl.a. at kommunene skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. I materialet som nå er publisert finner kommunene et godt råmateriale for å begynne arbeidet med å lage et slik oversikt. Men det er viktig å huske at materialet kommunen framskaffer fra statistikk må suppleres med lokal erfaringskunnskap og innsikt.

Kommunene arbeider nå med å lage sine kommunale planstrategier. Der skal blant annet utfordringer knyttet til befolkningens helse omtales. Folkehelseprofilene kan være til hjelp i dette arbeidet.

Kommunehelsa statistikkbank byr på ytterligere data om norske kommuner. Den ligger åpent tilgjengelig på nettet, og alle som ønsker det kan lage statistiske oversikter over ulike helserelaterte opplysninger. Statistikkbanken finner du også på Folkehelseinstituttets nettsider