Sosial ulikhet i helse - ny kunnskapsoversikt

NY OG GRUNDIG RAPPORT OM SOSIAL ULIKHET I HELSE I NORGE. BARN OG UNGE ER OGSÅ OMTALT.

 

Rapporten «Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt» er nylig utgitt av Høgskolen i Oslo og Akershus. Den er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Forfattere er Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel. Rapporten foreligger i en fullversjon og en sammendragsversjon. Som grunnlag for rapporten er det også skrevet en rekke underlagsrapporter. En av dem har tittelen «Sosial ulikhet i spedbarns og barns helse».

 

Rapporten påpeker bl.a. at spedbarn født av mødre med lav utdanning har i løpet av sine første fire leveuker 67 prosent høyere sjanse for å dø enn spedbarn født av mødre med høy utdanning, og mer enn dobbelt så stor sjanse for å dø i sitt første leveår. Risikoen for dødfødsel er også høyere i lavere sosiale lag.

 

En rekke andre sosiale ulikheter i samfunnet blir også beskrevet og drøftet i rapporten, på grunnlag av internasjonal faglitteratur.

 

Sammendragsrapporten sier dette om årsaker til sosial ulikhet:

 

«Det er forhold ved og i samfunnet som er bestemmende for hva slags gjennomsnittlig helse vi finner i de ulike gruppene i det sosioøkonomiske hierarkiet. Slike sosiale forhold kan være fordelingen av sentrale ressurser, eksempelvis inntekt, materielle goder, makt, kontroll over eget liv eller sosial støtte, eller fordelingen av ulemper og påkjenninger, slik som arbeidsmiljøbelastninger, stress, kriminalitet, usunne helsevaner, ulykker, osv. Tanken her er altså – og dette finnes det solid støtte for i forskningen for – at sentrale helserelevante ressurser og påkjenninger er systematisk skjevfordelt i samfunnet.»

 

Les eller last ned hovedrapporten, sammendragsrapporten og underlagsrapportene her: www.hioa.no/helseulikhet