Helsetilsynets rapport 2/2014

Helsetilsynet har i mars 2014 sendt ut sin kunnskapsoppsummering basert på tilsyn  med helsepersonells etterlevelse av opplysningsplikten til barnevernet. Rapporten viser at helsepersonell - ikke uventet, er tilbakeholdne med å melde fra. Dette kan både skyldes manglende rutiner, kunnskap om regelverket eller usikkerhet om hvor mye som skal til før man har opplysningsplikt. Helsetilsynet, som bl.a. baserer rapporten på erfaringer fra tidligere landsomfattende tilsyn i 2008 og senere tilsyn  (i alt 32 rapporter fra fylkesmennene) og tilsynssaker fra 3 embeter, viser at de fleste virksomhetene fikk påpekt mangler i sin internkontroll. Det er også vist til mangelfulle eller helt manglende rutiner og til at ledelsen ved de enkelte enheter ikke foretok en gjennomgang av melderutinene for å avdekke eventuell svikt.

Helsetilsynet anbefaler flere tiltak for å bøte på situasjonen. Disse fremgår av rapportens pkt. 9. En av anbefalingene er å ha større oppmerksomhet på temaet i alle settinger der dette temaet  er relevant i møter med tjenesteutøverne. Helsetilsynet ønsker også at BLD og HOD bør vurdere behov for endringer i regelverket.

Du kan lese rapporten som ei pdf-fil  gjennom denne lenken: http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/rapporter2014/helsetilsynetrapport2_2014.pdf