Veileder for oppfølging av skole for barn i fosterhjem og institusjon

Barne- , Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet en ny veileder for oppfølging av skole og opplæring for barn som er plassert i fosterhjem eller barneverninstitusjoner. Veilederen retter seg spesielt mot fosterforeldre og ansatte i institusjonene, men gir også en oversikt over gjeldende regelverk og de ulike ansvarforholdene som gjelder på opplæringsområdet.

Barn som er plassert av barneverntjenestene har ofte dårlige skoleerfaringer, ofte forårsaket av hyppige skolebytter og er derfor særlig utsatt for nye negative opplevelser i skolesituasjonen. Veilederen tar derfor sikte på å gi praktiske råd om hvordan man kan øke disse barnas skolemotivasjon, om leksehjelp og om samarbeidet med skolen.