Tidlig innsats for læring

52 000 elever, tilsvarende 8,4% av alle elever i grunnskolen, får i dag spesialundervisning. Dette er 13 000 flere enn for 4 år siden. Det er tre ganger så mye spesialundervinsing i 10. trinn som på trinn 1 i grunnskolen. Omfanget av spesialpedagogisk hjelp i barnehagene er imidlertid lavt.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen tolker utviklingen i grunnskolen som et tegn på at man lar lærevansker forsterke seg utover i utdanningsløpet, og at skolen ikke i tilstrekkelig grad klarer å møte evnene og forutsetningene hos alle. Flere må få hjelp og støtte i barnehagen og i de første årene i skolen.

Regjeringen la 8.4.11 frem en ny Stortingsmelding Læring og fellesskap som blant annet inneholder forslag om et kompetanseløft i PP-tjenesten og en omfattende omorgansiering av Statped. Det foreslås også mer målrettet bruk av assistenter og en egen bestemmelse om assistenter i opplæringsloven. Regjeringen foreslår videre at skolene får plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak i ordinær opplæring før de kan be om spesialundervisning. Målet er å forbedre skolens arbeid med tilpasset opplæring før de kan be om spesialundervisning. Det foreslås også å sikre at spesialpedagogikk inngår i barnehagens virksomhet og å flytte opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp til barnehageloven. Målet er at slik hjelp skal bli en naturlig del av det helhetlige pedagogiske barnehagetilbudet.

Her kan du hente opp Stortingsmelding 18 (2010-2011) og pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet