Øieutvalgets forslag til ny barnehagelov

Kunnskapsministeren fikk 16.01.12 overlevert Øie-utvalgets forslag til endringer i barnehageloven (NOU 2012:1) Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene. Her er det mye krutt!

Utvalget foreslår lovfesting av krav om å utarbeide rutiner for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom barnehage, barnevern, helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og andre instanser som er relevante for å bidra til barnehagens forebyggende og helsefremmende funksjon.

Utvalget foreslår blant annet at barnas rettigheter styrkes:

  • Hensynet til prinsippet om barnets beste lovfestes.
  • Barnehagebarn får rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.
  • Lovfesting av bestemmelse om barns rett til å tilhøre en barnegruppe og om barnegruppenes størrelse.