Barnekonvensjonen overstyrer opplæringsloven

FNs barnekonvensjon er inkorporert som norsk lov i 2003 gjennom endring av menneskerettsloven, der barnekonvensjonen er tatt inn i sin helhet - med forrang for annen nasjonal lovgivning. Forholdet mellom konvensjonen og særlover blir ofte satt på spissen, så også i skolen. I et nylig utgitt hefte  fra Pedlex - Norsk skoleinformasjon vil du finne en gjennomgang av hvordan barnekonvensjonen - mer enn opplæringsloven, skal sikre en grundig vurdering av barnets beste - og elevenes rett til å bli hørt og få sagt sin mening. Du kan bestille heftet via denne lenken:  http://salg.lex.no/