Hjertespråket

Fylkesmann Bård Magne Pedersen i Troms har i 2 år ledet arbeidet i Samisk språkutvalg. Utvalget har nå levert sin utredning i form av NOU 2016:18 "Hjertespråket".  Konklusjonen er at det må settes inn KRAFTTAK for å redde de 3 samiske språkene, som snakkes i Norge i dag. Særlig er situasjonen kritisk for det lulesamiske og sørsamiske språket.

Utvalget foreslår 100 tiltak for å få flere samiske språkbrukere, og dermed forhindre at språkene dør ut. Barn og unge er hovednøkkelen i dette - helt i samsvar med barnekonvensjonens artikkel 30, der barn av urbefolkningen ikke kan nektes retten til å leve i pakt med sin kultur eller bruke sitt eget språk. Utvalget foreslår som ett av sine "kraftigste" tiltak å innføre en plikt for kommunene til å tilby samiskspråklig tilbud til samiske barn i barnehagene. Videre viser utvalget til at slik tidlig innsats også må inkludere et kontinuerlig samiskspråklig skoleløp. Her må også minstekrav til antall elever reduseres fra ti til tre. Også retten til opplæring i samisk i videregående skole bør lovfestes og utvides til å omfatte alle barn som har hatt opplæring i eller på samisk i grunnskolen. "Grunnmuren for vitalisering av samisk språk, må i følge fylkesmann Bård Magne Pedersen, bygges i barnehage og skole.

Du kan lese utredningen her