Barns rett til medvirkning når barnevernet behandler saken

Sivilombudsmannen henvendte seg i mai 2016 til Barne- og likestillingsdepartementet med spørsmål om barns medvirkning ble tilstrekkelig ivaretatt under barnevernets saksbehandling. Etter at departementet ba Bufdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) uttale seg til dagens praksis i fylkesmannsembetene, har departementet sendt ut et brev til alle kommuner, fylkesmenn, Bufdir, fylkesnemndene og Statens helsetilsyn om behovet for å styrking av barnas rett til medvirkning.

I brevet vises det bl.a. til den nye bestemmelsen i Grunnloven § 104, samt til barnekonvensjonens artikkel 12 og til to av de mest sentrale kommentarene (General Comments) fra FNs barnekomite som bakgrunn for en bedret praksis.

Barnas rett til medvirkning er dermed ytterligere innskjerpet for barna som er den sentrale personen i saken barneverntjenesten behandler!

Du kan lese departementets uttalelse som vedlegg under dette nyheten.

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Barns medvirkning under barnevernets saksbehandling.pdf)Barns medvirkning under barnevernets saksbehandling.pdf2425 kB