Barn og unges medbestemmelse på lokalsamfunnsnivå

Tromsø kommune har utarbeidet en prosjektrapport basert på skjønnsmidler fra Fylkesmannen…
Les mer

Barn og kommunal planlegging

Direktoratet for Naturlforvaltning har egne sider for barn. Sidene er rettet inn mot barn…
Les mer

Lenvik kommune: Elevrådsarbeid og demokratiopplæring

Lenvik kommune, som i perioden 2009--2012, var pilotkommune i Sjumilsstegsarbeidet i…
Les mer

Barnas rett må ivaretas i plansaker

Som følge av barnekonvensjonens art.12 og 13 (ytringsfrihet) har kommunen som lokal…
Les mer

Barn og Unges deltakelse – video

Barneombudet har laget en kort video med instruksjon om hvordan man skal gå frem når man…
Les mer

Hvordan kan man sikre medbestemmelse?

Hvordan kan kommunen sikre at barn kan utøve medbestemmelse ut over det som er lovpålagt?…
Les mer

Hva må kommunen gjøre i plansakene?

Det er viktig at både planleggere og politikere har kunnskap om barn og unges bruk av…
Les mer

Hva gjorde kommunene i 2009

Fylkesmannen stilte i 2009 følgende kontrollspørsmål til kommunene: Hvilke organer og…
Les mer