Rundskriv Q-12/2011

BLD og KRD har i 2011 sendt ut et felles rundskriv om Barn og unges fritidsmiljø og…
Les mer

Plan- og bygningsloven

Hvordan omgivelsene våre utformes får stor betydning for vår trivsel, helsetilstand,…
Les mer

Lov om pasientrettigheter

Pasientrettighetsloven har i kapittel 3 og 4 bestemmelser som gjelder mindreårige. § 3-4…
Les mer

Lov om barneverntjenester

I saker som angår et konkret barn, har barnet etter barnevernloven § 6-3 rett til å gi…
Les mer

Lov om barnehager

Barna i barnehagen har i henhold til barnehageloven § 3 rett til medvirkning. Dette…
Les mer

Andre lover

Etter adopsjonsloven § 6 annet ledd, har barn som er fylt 12 år vetorett med hensyn til…
Les mer