Andre lover

Etter adopsjonsloven § 6 annet ledd, har barn som er fylt 12 år vetorett med hensyn til adopsjon. Også her skal barn som er fylt 7 år gis anledning til å uttale seg før adopsjonssøknaden behandles.

Etter lov om den norske kirke § 3 og lov om trudomssamfunn og ymist anna § 3, kan barn som har fylt 15 år melde seg inn eller ut av den norske kirke, eller et trossamfunn.

Etter lovom personnavn (navneloven) skal barn som har fylt 12 år, som utgangspunkt samtykke til søknad om navneendring for barnet.