Lov om barnehager

Barna i barnehagen har i henhold til barnehageloven § 3 rett til medvirkning. Dette innbærer en rett til å gi uttrykk for sitt syn på daglige forhold i barnehagen og til å delta i både planlegging og vurdering av det som skjer i barnehagen.