Lov om barneverntjenester

I saker som angår et konkret barn, har barnet etter barnevernloven § 6-3 rett til å gi uttrykk for sitt syn i saken fra det er fylt 7 år. Også yngre barn som er i stand til å danens eg egne synspunkter kan informeres og gis rett til å uttale seg. Det skal legges vekt på hva barnet sier ut fra alder og modenhet.

Barn som er fylt 15 år er som utgangpunkt part i sin egen sak. Bestemmelsen henger sammen med tilsvarende bestemmelse i lov om barn og foreldre (barneloven)  § 31.