Lov om pasientrettigheter

Pasientrettighetsloven har i kapittel 3 og 4 bestemmelser som gjelder mindreårige. § 3-4 regulerer retten til å få og gi informasjon, mens §§ 4-3, 4-4- og 4-5 omhandler samtykke til helsehjelp for mindreårige. Barn må på linje med øvrige pasienter få nødvendig informasjon for å få innsikt i sin helsetilstand og om helsehjelp som skal gis, jf. pasientrettighetsloven § 3-2.

Hvordan og hvor mye informasjon som skal gis, må tilpasses barnets alder og modenhet ( § 3-5). Frem til barnet fyller 16 år skal de med foreldreansvar som hovedregel også informeres om helsehjelpen og samtykke til den. Samtykkebestemmelsen i § 4-4 er endret 1.mai 2010 slik at det nå er tilstrekkelig at bare en av foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykker til løpende helsehjelp som ledd i den daglig omsorg for barnmet.

I tillegg er det tilstrekkelig at kun den ene samtykker dersom kvalifisert helsepersonell mener hjelpen er nødvendig for at barnets ikke "skal ta skade". Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet, er det tilstrekkelig at barneverntjenesten samtykker til nødvendig helsehjelp. jf. § 4-5. Foreldre eller andre med skal høre hva barnet har å si før samtykke gis.