Plan- og bygningsloven

Hvordan omgivelsene våre utformes får stor betydning for vår trivsel, helsetilstand, deltakelse og aktivitetsmuligheter i nærmiljøet. Plansystemet, hvor Plan- og bygningsloven er sentral, er kanskje det viktigste virkemiddel samfunnet har for å fastlegge politiske mål, skape verdier og næringsutvikling, samt for å ivareta langsiktige miljøhensyn og almene interesser.

I en planprosess har alle rett til å si sin mening, og Plan- og bygningsloven gir barn og unge særlige rettigheter. Kommunen skal sørge for at barn og unges interesser ivaretas i kommunale planprosesser, evtuelt ved at barna også deltar aktivt i disse prosessene. Plan- og bygningsloven (Pbl) slår i formålet (§ 1-1) blant annet fast at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak. Dette gjelder også for hensynet til barn og unge oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.

Kommunestyret i hver kommune skal jf § 3-3, sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Etter Pbl § 4-1 er det innført krav om utarbeidelse av planprogram for ulike reguleringsplaner. Dette gjeklder også for overordna planer. I planprogrammet skal det redegjøres for hvordan medvirkningen, herunder fra også barn og unge, skal gjennomføres og ivaretas. § 4-2 innebærer krav til å lage en planbeskrivelse der planens virkninger eller konsekvenser blir beskrevet. I en forskrift til denne bestemmelsen er det kommet inn en presisering av at konsekvensutredninger skal gi en vurdering av virkningene for barn og unges oppvekstvilkår og tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett.

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i plansakene, gjelder for alle planer.

Av Pbl § 5-1 andre ledd fremkommer: Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte skal sikres gode muligheter for medvirkning på andre måter.

 
Illustrerer universell utforming som tar hensyn til barnet. Tegnet av Nils Aadnesen.