BARN I ASYLSAKER

Forskerne Elisabeth Gording Stang og Hilde Liden har gjort en kvalitativ studie av barns situasjon i Utlendingenemndas saksbehandling, herunder om barna blir hørt. Selv om saksbehandlingen er grundig og barns situasjon blir godt belyst, viser praksis at ikke alle barn tilbys barnesamtale eller at de blir hørt på annen måte. Dette representerter iflg. forfatterne et brudd på FNs barnekonvensjon.

Rapporten, som er bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet, inneholder en rekke vurderinger og forslag til justering i regelverket for å styrke barnas rettsstilling i asylsaker.

Her er lenken til nyheten: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2014/Barn-i-asylsaker . Her kan du bl.a lese et sammendrag av rapporten.

Rapporten er trykket som en publikasjon fra NOVA og kan bestilles. ISBN-numrene er 978-82-7894-492-9 (trykket versjon) og 978-82-7894-493-6 (pdf-versjon).