Modeller for å sikre medbestemmelse

På oppdrag fra BLD – Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet, har NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ved forskerne Aina Winsvold og Sturla Falck, utarbeidet et notat som nylig er lagt ut som notat 5/2011 på NOVAS hjemmeside. Notatet beskriver ulike modeller som gjøre det mulig også for utsatte ungdomsgrupper å oppnå medbestemmelse og medinnflytelse både på samfunnsnivå og på individnivå. Notatet er på vel 80 sider.

Å sikre deltakelse fra utsatte ungdomsgrupper krever ofte omfattende ressurser og tilrettelegging, der kontinuitet, stabilitet og personlige relasjoner er viktige komponenter. Disse ungdommene befinner seg ofte utenfor ordinære maktkanaler og har lav grad av deltakelse i ordinære fora. Rapporten beskriver både nasjonale og internasjonale tiltak og prosjekter som retter seg mot denne målgruppen. En av hovedkonklusjonene i rapporten er betydningen av oppsøkende arbeid og samarbeid på tvers mellom ulike etater, organisasjoner og tiltak.