Ungdomspanelet uttaler seg

Under avviklingen av Ungdommens Storting ble det valgt et nasjonalt Ungdomspanel (NUP) bestående av 7 ungdommer. Leder er Mats Adrian Hansen, som også er leder av Ungdommens fylkesråd i Troms. Ungdomspanelet har nå levert en sterkt kritisk høringsuttalelse til NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning.

I uttalelsen fremgår at ungdomspanelet er kritisk til sammensetningen av utvalget (alder og geografi) og til hvordan utvalget har besvart deler av mandatet. NUP er særlig kritisk til utvalgets manglende kunnskap og forståelse for konsultasjonskanalen, som omfatter barn og unges rett til å uttale seg uavhengig av organisasjoner, partier og evtuelt aksjoner.

NUP mener at utvalget baserer seg på at konsultasjonskanalen, det vil si lokale, regionale og nasjonale organer for barn og unge (Ungdomsråd, fylkesråd, regionråd, Ungdommens nasjonalforsamling/Storting) bærer preg av at man tror dette involverer kun en elite blant ungdom og at dette ikke blir representativt for alle. Ikke alle elever kan sitte i elevråd, ikke alle ungdommer kan sitter i Ungdomsrådet, men de velges av ungdom selv i demokratiske prosesser.

NUP viser til at det på Stortinget sitter 169 representanter som kun kan velges blant 3/4 av befolkningen. Barn og unge, som utgjør nesten en fjerdedel av befolkningen, har ikke stemmerett og derfor ingen reell makt og innflytelse på linje med andre. Barn og unge må derfor ha en generell konsultasjonskanal gjennom etablerte organer på flere nivå der barn og unges interesser kan fremmes og der barn og unge aktivt kan gi innspill til ulike forhold ved samfunnsutviklingen.

Her kan du lese mer om Nasjonalt Ungdomspanels uttalelse