Barns medvirkning under barnevernets saksbehandling

På bakgrunn av en henvendelse fra Sivilombudsmannen, har Barne- og likestillingsdepartementet gitt en ny uttalelse om barnas rett til medvirkning under barnevernets saksbehandling. I henvendelsen, som særlig setter fokus på barnevernlovens § 6-3 (barns rettigheter i saksbehandlingen generelt) og § 4-17 (flytting av barn fra et tiltak til et annet).

Departementets uttalelse viser at det har vært uklarheter rundt Fylkesmannsembetenes forståelsen av § 6-3.

I uttalelsen viser departementet særlig til Grunnloven § 104, FNs barnekonvensjon art 12 nr. 1, barneverntjenesteloven § 4-1 annet ledd og til barnekomiteens Generelle kommentarer nr. 12 (om barnets rett til å bli hørt) og nr. 14 (om barnets beste)

Du kan lese departementets uttalelse som vedlegg til denne nyheten.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Barns medvirkning under barnevernets saksbehandling.pdf)Departementets uttalelse2425 kB