Omsorg for barn

Begrepet omsorg er nært knyttet til uttrykk som ansvar, nærhet, varme, støtte, beskyttelse, vern, oppdragelse, oppfølging og velferd. Det er samfunnets forventning til foreldre og verger at de skal gi barna god omsorg. Ingen barn får idag samme omsorg - barns behov er like forskjellig som foreldrenes evne til å yte omsorg.

Det finnes ingen nasjonal standard på hvordan omsorgen skal se ut og heller ingen foreldreskole som i utgangspunktet sertifiserer eller kvalifiserer foreldrene til omsorgsoppgaven. Dette innebærer at foreldrerollen utformes ut fra livets skole, det vil si ut fra de erfaringer foreldrene selv har med seg inn i voksenlivet.

Dette kan innebære en viss risiko for at dårlige livserfaringer, herunder erfaringer med rus, vold og tidlig omsorgssvikt, kan forplante seg videre gjennom generasjonene. Det er derfor i alles interesse at foreldre som sliter med omsorgsoppgaven for egne barn, stebarn eller adoptivbarn, kan tilbys hjelp i form av veiledning eller andre kompenserende tiltak. Idag er det mange nye trekk ved samfunnet som har stor betydning for god eller sviktende omsorg.

Vi har idag svært mange eneforsørgere som ofte er alene om oppgaven. Vi har mange nye foreldre fra andre kulturer som har andre erfaringer og dermed ofte en annen praksis med henhold til hvordan omsorgsoppgaven løses. At begge foreldrene ofte er yrkesaktive innebærer også at andre må løse deler av omsorgsoppgaven. Mobilitet i befolkningen, der familiene ofte bosetter seg på steder i landet uten sitt nære familienettverk, byr også på utfordringer for både foreldre og barn.

Staten har gjennom reglene for foreldrepermisjoner stilt opp regler som gir nødvendige rammer for den samlede foreldreomsorgen for de minste barna. Gjennom barnetrygden og ulike andre ordninger, finansierer staten også deler av barnefamilienes inntekter. Hvilken omsorg som kommer ut for barna, er imidlertid ikke mulig å regulere. Barneloven gir regler for foreldrenes ansvar overfor barna gjennom blant annet gjennom bestemmelsene knyttet til foreldreansvaret, fast bosted og samvær. Det er dessverre et faktum at mange foreldre kommer opp i konflikter som får stor betydning for hvordan omsorgen for barna ivaretas.

Det er derfor av stor betydning at foreldrene blir tilbudt hjelp til å klare omsorgsoppgavene. Mange foreldre synes idag det er vanskelig å ta kontakt for å be om hjelp og de fleste er heller ikke klar over hvilke hjelpetilbud som finnes. Selv om det er prøvd ut nye tiltak i kommunene, er fortsatt det store bildet slik at lokale tiltak ikke er tilstrekkelig tilpasset den nye virkelighet for barna og barnefamiliene. Det er derfor stort behov for tilbud for barnefamiliene – alt fra at noen blir istand til å se at foreldrene sliter, til å iverksette alt fra generelt forebyggende tiltak til tiltak for de familier som har særlig behov.