Tidlig hjelp må til!

Erfaring viser at barnehagen, skolen eller hjelpeapparatet oftest kommer sent inn når det avdekkes problemer for barna. Alt for mye av kommunale etaters innsats er knyttet opp mot barn og familier der problemer har fått utviklet seg over tid uten at noen har meldt fra eller grepet inn, eller uten at foreldrene har visst hvor de skal henvende seg for å få hjelp. Hvis kommunale etater skal kunne forebygge uten å måte bruke store ressurser på omfattende tiltak, må man finne arbeidsmetoder for å hjelpe barna før problemene manifesterer seg.

Dette innebærer at det må lages en mulighet for at både foreldrene og kommunale etater kan ha en arena der man kan ta tak i tidlig "undring". Forelderen kan tenke at "det er noe med barnet mitt", førskolelæreren kan lure på hva det er som gjør at barnet sier eller gjør ting som andre barn ikke gjør, eller læreren kan observere at en elev over tid har endret seg. Alle har vi en tendens til å vente og se til det går over av seg selv. Det hører med til sjeldenhetene at det gjør det.

Lenvik kommune har, med bakgrunn i erfaringene fra Lørenskog kommune, utviklet et system som kalles det tverrfaglige møtet. Dette møtet er en mulig arena for tidlig hjelp.

Du kan lese mer om det tverrfaglige møtet under hva må kommunene gjøre