Gjør som Gjesdal kommune i Rogaland

Gjesdal kommune i Rogaland hadde møte med Fylkesmannen i Rogaland 25.2. Der ga kommunen…
Les mer

KS veileder om taushetsplikt og samhandling

KS har laget en veileder for kommunene om samhandling om barn, unge og deres familier,…
Les mer

Kommunedelplan for oppvekst og oppvekstmiljø i Sortland

Sortland kommune i Nordland fylke har vedtatt en kommunedelplan for oppvekst og…
Les mer

Strategisk plan for oppvekst i Skien kommune 2013-2023

Skien kommune har utarbeidet en strategisk oppvekstplan for perioden 2013-2023. Her er…
Les mer

Ny strategisk plan for oppvekst

Harstad kommune i Troms fylke har i flere år hatt planer for barn og unges oppvekst. I…
Les mer

Tiltaksplan i Bærum kommune

Bærum kommune har nylig revidert sin tiltaksplan som er laget på basis av den kommunale…
Les mer

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

BTI - Bedre tverrfaglig innsats, er en modell som opprinnelig er utviklet i Danmark. I…
Les mer

God Oppvekst i Vestfold

I Vestfold pågår et stort arbeid - God oppvekst - på basis av et handlingsprogram for…
Les mer

Fattigdomsplan fra Kongsvinger kommune

På Arbeids- og Velferdsdirektoratets regionkonferanse for kommunene i Øst, ble det…
Les mer

Lenvik kommune: Det tverrfaglige møtet

Lenvik kommune har, som pilot i Sjumilssteget, utviklet sitt lokale opplegg for "Det…
Les mer

Rapport om barnefattigdom

Barnekonvensjonens art 27 formulerer barns rett til en tilstrekkelig levestandard.…
Les mer

Prosjekt mot nettmobbing

Harstad kommune søkte i 2012 skjønnsmidler fra Fylkesmannens pott som var øremerket…
Les mer

Involvering av barn i planarbeid

I forbindelse med kommuneplanarbeidet i Mandal kommune i Vest-Agder fylke i 2006, ble det…
Les mer

Dei usynlege barna

Tilsynsmeldinga for 2011 fra Helsetilsynet inneholder på side 16 og 17 en artikkel som…
Les mer

Prosjektet Ungdom på Ræk

Skjervøy kommune startet i 2011 prosjektet Ungdom på Ræk, blant annet gjennom…
Les mer

Foreldreveiledningsprogrammer fra Atferdssentret

PMTO (ParentMangement training) og TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) er noen av…
Les mer

Foreldreveiledningsmateriell

Det finnes mange ulike opplegg for foreldreveiledning. Bufdir (Barne- Ungdoms- og…
Les mer

Bekjempelse av barnefattigdom

De senere år har det vært fokus på barnefattigdom i Norge. Antallet barn som opplever…
Les mer

De utrolige årene

De utrolige årene (The incredible Years) er utviklet av professor ved University of…
Les mer

Sammen for barn og unge

KS-prosjektet Sammen for barn og unge avsluttes i august 2011. 15 kommuner i Norge,…
Les mer

Det tverrfaglige møtet

Sjumilssteget tilbyr også en modell for samarbeid mellom kommunale tjenester som skal…
Les mer

Barnefattigdom i Norge

Å være barn i en familie med stor gjeldsbyrde i forhold til inntekt, eller i en familie…
Les mer

Inn på Tunet

Inn på tunet er et tilbud om aktiviteter for mange ulike målgrupper. Tiltakene foregår på…
Les mer

Hva gjorde kommunene i 2009?

Kommunen besvarte i 2009 følgende kontrollspørsmål: Hvilke tiltak rår kommunene over for…
Les mer